Regulamin świadczenia usług szkoleniowych przez firmę ADDLEVEL

pkt. 1
Uczestnicy szkoleń, firmy oraz instytucje zgłaszające zobowiązują się do przestrzegania poniższego regulaminu.

pkt. 2
Uczestnik/Firma/Instytucja zgłasza chęć udziału w szkoleniu poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie addlevel.pl/formularz. Wstępna rezerwacja miejsca na szkolenie dokonywana jest w momencie przyjęcia zgłoszenia i powiadomienia zgłaszającego drogą mailową. Osoby zainteresowane powiadamiane są o przyjęciu zgłoszenia niepóźniej niż 2 dni robocze od momentu prawidłowo wypełnionego i wysłanego zgłoszenia.

pkt. 3
Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji ze szkolenia.
a) Jeśli rezygnacja nastąpiła na co najmniej 5 dni roboczych przed szkoleniem – klient nie ponosi żadnych kosztów.
b) Jeśli rezygnacja nastąpiła przed planowanym rozpoczęciem w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem – klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty na konto ADDLEVEL, 25% ustalonej wcześniej ceny szkolenia.
c) Jeśli rezygnacja nie wpłynęła na co najmniej dzień przed szkoleniem, klient zobowiązany jest uiszczenia pełnej opłaty za szkolenie.

pkt. 4
O ile strony nie postanowiły inaczej, należności za szkolenie będzie zgodna z ceną ustaloną w trakcie negocjacji. Cena za szkolenie może obejmować również koszt materiałów, podręczników, nośników danych oraz certyfikat. Lista elementów zwartych w cenie powinna być dodana do oferty cenowej.

pkt. 5
Formy płatności:
a) Przed szkoleniem – na podstawie faktury proforma wysłanej po przyjęciu zgłoszenia na szkolenie (dotyczy głównie osób fizycznych oraz firm jednoosobowych).
b) Po szkoleniu – na podstawie faktury wystawionej po zakończony szkoleniu z 14-dniowym terminem płatności. (Celem ustalenia innego terminu płatności prosimy o kontakt)
c) Gotówką w pierwszym dniu szkolenia (dotyczy głównie osób fizycznych oraz firm jednoosobowych)

ADDLEVEL zastrzega sobie prawo do ostatecznego ustalenia sposobu płatności.

pkt. 6

ADDLEVEL zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania szkolenia, jeśli liczba zgłoszonych osób będzie niewystarczająca do pokrycia kosztów szkolenia (szkolenia otwarte realizowane są o ile zgłosi się minimum 3-5 uczestników na dany termin – w zależności od rodzaju szkolenia). ADDLEVEL informuje uczestników najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem jeżeli liczba zgłoszonych osób będzie niewystarczająca do realizacji szkolenia.

pkt. 7

W przypadku przesunięcia bądź anulowania terminu, o ile nie wynikło ono z przyczyn siły wyższej bądź innych przyczyn, za które ADDLEVEL nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiającemu zostaną zwrócone wpłacone już kwoty, ale nie może on domagać się rekompensaty za szkody bądź utracone korzyści wynikłe z tego powodu.

pkt. 8

ADDLEVEL dopuszcza zmiany terminów szkoleń zamkniętych oraz indywidualnych, na prośbę Zamawiającego jednak zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami związanymi z przesunięciem terminu (np. rezerwacja sali, czasu wykładowcy, noclegu, etc.).

pkt. 8

ADDLEVEL zachowuje wszelkie prawa do materiałów autorskich dostarczonych w trakcie szkolenia. Kopiowanie, użyczanie, udostępnianie osobom trzecim – w części lub całości – dostarczonych materiałów jest zabronione. Zamawiający nie uzyskuje żadnych praw autorskich. Zamawiający nie jest uprawniony do przeprowadzania podobnych szkoleń na rzecz innych. ADDLEVEL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, lub nieścisłości w dostarczonych materiałach szkoleniowych.

pkt. 9

Zamawiający (uczestnicy, firma lub instytucja zgłaszająca) przyjmuje odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszych warunków.

pkt. 10

Jeżeli osoba zgłaszająca zatwierdzi pole wyboru – „Chcę otrzymywać wiadomości na temat szkoleń realizowanych w mojej okolicy”, tym samym wyraża zgodę na przesyłanie informacji o organizowanych przez nas szkoleniach.

pkt. 11

Szczegółowe warunki mogą być określone w umowie podpisanej przez obie strony na tydzień przed szkoleniem.