Poniższe zasady mają na celu regulację i wyjaśnienie zasad przetwarzania danych osobowych osób zgłaszających się i zgłaszanych przez firmy i instytucje na szkolenia organizowane przez ADDLEVEL Mariusz Szymczyk.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: „RODO” jest ADDLEVEL Mariusz Szymczyk z siedzibą w Krakowie (31-623), os. Piastów 14/2. Zamawiający, a podmiotem przetwarzającym – Wykonawca.

Warunkiem realizacji szkolenia przez ADDLEVEL Mariusz Szymczyk i przetwarzania danych celem wystawienia certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu jest bezpośrednia zgoda uczestników lub podmiotu zgłaszającego regulaminu szkoleń i polityki prywatności.

Administrator, może w razie potrzeby również przetwarzać dane w celu:

  • kontaktu w sprawie rozliczeń finansowych
  • prowadzenia wewnętrznych analiz i statystyk
  • skierowania prośby potwierdzenie realizacji szkolenia lub inny dokument np. referencje (tylko za zgodą osoby zgłaszającej)

Dane przechowywane będą w okresie działalności firmy (co umożliwia wystawienie duplikatów certyfikatów), chyba że zostanie skierowana prośba o ich usunięcie z bazy danych.

Jednocześnie dane osobowe przekazane dobrowolnie nie będą magazynowane i nie przechowywane przez ADDLEVEL Mariusz Szymczyk.

Przekazanie danych może nastąpić tylko na prośbę uprawnionych do tego podmiotów.